Kalibrační centrum

Nedílnou součástí společnosti Medicton je Autorizované metrologické středisko K 127 a kalibrační laboratoř, které nabízí následující služby:

Kvalita poskytovaných služeb je garantována certifikovaným systémem managementu kvality dle norem ISO 9001, ISO 13485 a ISO 17025.

Metrologické zajišťování měřidel

Smyslem metrologické kontroly je zajistit jednotnost a přesnost měření i měřidel. Ve zdravotnictví probíhá celá řada měření, na základě kterých lékař určuje diagnózu a v případě potřeby stanovuje léčbu pacienta. Metrologické kontroly lékařských přístrojů splní svůj účel pouze za předpokladu, že jsou prováděny pravidelně. Jedině tak je možné objektivně sledovat technický stav měřidel v čase a lze odhalit i drobné nebo počínající poruchy.

Zákon o metrologii č. 505/1990 Sb. a prováděcí vyhlášky

Základní právní normou v oblasti metrologie je zákon č. 505/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zákon o metrologii mimo jiné definuje a upravuje práva a povinnosti jednotlivých subjektů, členění měřidel, státní metrologickou kontrolu měřidel, vztahy se zahraničím atd. Z prováděcích vyhlášek jsou nejdůležitější především vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování. Tato vyhláška byla postupně novelizována řadou vyhlášek a v plném znění uvádí jmenný seznam stanovených měřidel a intervaly pro ověřování.

Pravidelné ověřování, či kalibrace?

Z hlediska metrologie pro koncového uživatele existují pouze dva typy výkonů v závislosti na druhu měřidla. Přístroje, které jsou jmenovitě uvedeny ve vyhlášce č. 345/2002 Sb., v platném znění, jsou stanovenými měřidly a provádí se jejich pravidelné metrologické ověřování. Mezi stanovená měřidla v oblasti zdravotnictví patří např. měřidla tlaku krve, oční tonometry, elektronické lékařské teploměry, audiometry a váhy. Ověřování provádí Český metrologický institut (ČMI) nebo autorizovaná metrologická střediska (AMS). Měřidlo je po provedení kontroly s kladným výsledkem označeno úřední značkou s číslem autorizované osoby a rokem kontroly (např. K127/23).

Ostatní měřidla, která nejsou jmenovitě uvedena ve vyhlášce č. 345/2002 Sb., se kalibrují. Kalibrace zajišťuje Český metrologický institut, akreditované kalibrační laboratoře, popř. další kalibrační laboratoře. Přístroj je po kalibraci označen kalibračním štítkem s datem kalibrace, případně je k měření vydán kalibrační list.